Privacy

Privacy

We only collect personal information that we believe to be relevant and required to understand your needs and to conduct our business.

We use your personal information to provide you with better customer products and services. We also may use this information to advise of products, services and other marketing promotion, materials, which we think, may be of interest to customer. We may also invite visitors to this site to participate in market research and surveys and other similar activities.

We will not disclose your personal information to any external organization, unless we have your consent or are required by law or have previously informed you.

Bảo mật

Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết, để chúng tôi thực hiện các công việc giao dịch.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý K​hách để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn hoặc thông báo và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với sở thích của các Quý Khách​.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý Khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi Quý Khách đồng ý, hoặc do pháp luật yêu cầu, hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho Quý khách.