Delivery

Moda Casa offers the schedule for delivery as follows: 

  • Order before 5:00PM, the delivery to be within 24 hours
  • Order after 5:00PM, the delivery to be within 48 hours
  • Other Provinces/Countries: from 3 – 7 working days
  • In urgent case, customer can call our number 84 123 6666388 to better service

Moda Casa gởi hàng theo thời gian như sau:

  • Những khách hàng thanh toán trước 5:00 PM sẽ được gởi hàng trong vòng 24 tiếng.
  • Những khách hàng thanh toán sau 5:00 PM sẽ được gởi hàng trong vòng 48 tiếng.
  • Đơn hàng từ tỉnh/quốc gia khác: từ 3 – 7 ngày làm việc
  • Trong trường hợp khẩn cấp, khách hàng có thể liên hệ với điện thoại 0933 363688, để thay đổi thời gian gởi hàng.